เนื้อหาประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย...คุณครูกนกวรรณ พินแย้ม

ที่
รายการ
ที่
รายการ
1
33
การฝึกทำข้อสอบ สาระสังคมศึกษา (พร้อมเฉลย)..
2
34
ข้อสอบสังคมศึกษา ออนไลด์ เรื่องศักราชและการแบ่งยุคสมัย ..
3
ประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ และบทวิเคราะห์สาเหตุใดไทยชนะพม่า
35
แบบทดสอบหลังเรียน วิชาสังคม เรื่อง ทวีปเอเชีย ..
4
เอกสารประกอบ สงครามเก้าทัพ ..
36
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.2 ...
5
การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ..
37
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ ชั้น ม.2 ..
6
เอกสารประกอบการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ..
38
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมฯ ชั้น ม. 2 ...
7
การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ..
39
 
8
เอกสารประกอบ การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ..
40
 
9
อารยธรรม เมโสโปเตเมีย ..
41
 
10
พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสังคมโลก .
42
 
11
ใบงาน อารยธรรม ขั้น ม.2 ..
43
 
12
 
44
 
13
 
45
 
14
 
46
 
15
 
47
 
16
 
48
 
17
 
49
 
18
 
50
 
19
 
51
 
20
 
52
 
21
 
53
 
22
 
54
 
23
 
55
 
24
 
56
 
25
 
57
 
26
 
58
 
27
 
59
 
28
 
60
 
29
 
61
 
30
 
62
 
31
 
63
 
32
 
64